• RODO

Państwa prawa
Przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do uzyskania informacji o
przetwarzaniu Państwa danych w zakresie
określonym w art. 15 RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do
sprostowania dotyczących Państwa
nieprawidłowych lub niekompletnych danych
osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
zapisanych u nas Państwa danych
osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie
jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności
wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do
ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych, o ile:
- prawidłowość danych osobowych jest przez
Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale
są one Państwu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art.
21 wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do
otrzymania dostarczonych nam Państwa
danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania ich innemu
administratorowi („prawo do przenoszenia
danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z
reguły mogą się Państwo zwrócić w tej
sprawie do organu nadzorczego w miejscu
Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
naszej siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystania Państwa
danych osobowych, sprostowania, blokowania 
lub usuwania danych, a także w celu
odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia
sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w
celach określonych w niniejszej polityce
prywatności, prosimy o kontakt z
administratorem danych: e-mail: tutajkupisz24@gmail.com tel: 505273605

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce
prywatności przetwarzamy dane osobowe w
celu zabezpieczenia naszych prawnie
uzasadnionych interesów, wówczas mogą
Państwo wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych w takim celu –
ze skutkiem na przyszłość. W przypadku
przetwarzania danych w celach marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować
prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli
przetwarzanie ma miejsce w innych celach,
przysługuje Państwu prawo do złożenia
sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z
Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do
sprzeciwu nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych,
chyba że wykażemy istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec
Państwa interesów i praw, lub gdy
przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie
danych ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego. W takim przypadku nie
będziemy kontynuować przetwarzania
Państwa danych osobowych do powyższego
celu.